Gebruiksvoorwaarden

Welkom op deze website, die toebehoort aan Gilead Sciences Belgium BV/SRL, met maatschappelijke zetel te Park Lane, Culliganlaan 2D, 1831 Diegem, Belgiƫ, geregistreerd onder ondernemingsnummer 0882.565.584 ("Gilead").

Gelieve deze Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig te lezen en door te nemen alvorens deze website te openen of te gebruiken. Deze Gebruiksvoorwaarden bepalen en zijn van toepassing op uw gebruik van en/of vertrouwen op deze website. Door deze website te bezoeken of te gebruiken, erkent u dat u deze gebruiksvoorwaarden hebt gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat en dat u ten minste achttien (18) jaar oud bent. Indien u niet akkoord gaat met al deze Gebruiksvoorwaarden, dan is het u uitdrukkelijk verboden de website te gebruiken en dient u het gebruik onmiddellijk te stoppen.

Gilead mag deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd zonder nadere kennisgeving herzien, door deze pagina bij te werken. Wij zullen gebruikers op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen door de "Laatst bijgewerkt" datum van deze Gebruiksvoorwaarden aan te passen. Controleer deze pagina regelmatig, aangezien eventuele wijzigingen van kracht zullen worden zodra deze op deze website zijn geplaatst.

1. Inhoud - Afwijzing van garanties en beperking van aansprakelijkheid

U stemt ermee in dat de toegang tot en het gebruik van deze website en de inhoud ervan op uw eigen risico is.

Gilead onderhoudt deze website als een dienst aan de internetgemeenschap. Deze website is ontworpen om algemene informatie te verstrekken over het gepresenteerde onderwerp.

Niets in deze gebruiksvoorwaarden sluit onze aansprakelijkheid uit of beperkt deze voor zover deze wettelijk niet kan worden uitgesloten of beperkt, met inbegrip van (in dergelijke mate) aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van onze nalatigheid, of fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken.

Gilead zal redelijke inspanningen leveren om nauwkeurige en actuele informatie op deze Gilead-website op te nemen, maar alle informatie wordt verstrekt "IN DE HUIDIGE STAAT (ā€˜AS ISā€™)ā€. Gilead geeft geen garanties of verklaringen met betrekking tot de nauwkeurigheid van de informatie die op deze Gilead-website wordt gepresenteerd en wijst alle garanties, voorwaarden of verklaringen, expliciet of impliciet, af, met inbegrip van garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving die van toepassing kan zijn op de website en de inhoud ervan.

Bovendien kan alle informatie die op deze website van Gilead per een bepaalde datum wordt gepresenteerd, alleen accuraat zijn per die datum en wijst Gilead elke verantwoordelijkheid af om dergelijke informatie bij te werken. Gilead is niet verantwoordelijk voor enige actie die wordt ondernomen op basis van de informatie op deze Gilead-website, en alle gebruikers van deze Gilead-website stemmen ermee in dat elke toegang tot en elk gebruik van deze Gilead-website, en alle inhoud die op deze Gilead-website wordt gepresenteerd, op eigen risico van de gebruiker geschiedt.

Noch Gilead, noch een van haar agenten, vertegenwoordigers of verbonden ondernemingen is aansprakelijk voor enige directe, incidentele, gevolg-, indirecte of bestraffende schade die voortvloeit uit de toegang, het gebruik of de onmogelijkheid tot gebruik van deze Gilead-website door de gebruiker, het gebruik van of het vertrouwen op enige inhoud die op de website wordt weergegeven of enige fouten of weglatingen in dergelijke inhoud van deze Gilead-website.

Alle communicatie of materiaal dat u via deze website van Gilead of elektronische post via internet naar Gilead verzendt, wordt door u op niet-vertrouwelijke basis verzonden. Gilead belooft niet, expliciet of impliciet, dergelijke communicatie of dergelijk materiaal niet te gebruiken voor welk doel dan ook, inclusief reproductie, publicatie, uitzending en posting.

2. Cookies en Privacy

Raadpleeg ons Privacybeleid en onze Cookieverklaring waarin de gegevens worden beschreven die wij over u verzamelen op de website, hoe wij die gegevens gebruiken en openbaar maken, hoe wij ze beschermen en de keuzes die u kunt maken met betrekking tot die gegevens.

3. Websites van derden en links

Deze website kan links of verwijzingen bevatten naar andere websites die door derden worden onderhouden.

Dergelijke links worden uitsluitend voor uw gemak aangeboden. Gilead geeft geen garanties, toezeggingen of verklaringen van welke aard dan ook met betrekking tot de nauwkeurigheid, actualiteit, kwaliteit, volledigheid of geschiktheid voor het doel van de informatie op dergelijke websites en is niet aansprakelijk voor verlies, schade of kosten van welke aard dan ook die voortvloeien uit dergelijke informatie. Opname van een link van een derde partij impliceert geen goedkeuring of aanbeveling door Gilead. Dergelijke websites worden op eigen risico van de gebruiker bezocht. U dient de toepasselijke voorwaarden en het beleid, met inbegrip van privacy- en gegevensverzamelingspraktijken, van elke website waarnaar u vanaf de website navigeert, door te nemen.

4. Verboden activiteiten

U mag de website niet openen of gebruiken voor andere doeleinden dan die waarvoor wij de website ter beschikking stellen. Als gebruiker van de website stemt u ermee in de website te gebruiken in overeenstemming met alle toepasselijke wet- en regelgeving, en onder meer niet om: (i) veiligheidsgerelateerde functies van de website te omzeilen, uit te schakelen of anderszins te verstoren, met inbegrip van functies die het gebruik of het kopiƫren van inhoud voorkomen of beperken of beperkingen op het gebruik van de website en/of de inhoud ervan afdwingen; (ii) ons en andere gebruikers te bedriegen, te bedriegen of te misleiden, met name in een poging om gevoelige accountinformatie zoals gebruikerswachtwoorden te weten te komen; (iii) software die deel uitmaakt van de website of er op enigerlei wijze deel van uitmaakt te ontcijferen, te decompileren, te demonteren of te onderwerpen aan reverse engineering; (iv) de copyright- of andere eigendomsrechtvermelding van enige inhoud te verwijderen; (v) virussen, Trojaanse paarden, spyware of ander materiaal te uploaden of te verzenden (of pogen te uploaden of te verzenden), met inbegrip van overmatig gebruik van hoofdletters en spamming (het continu plaatsen van herhaalde tekst), dat het ononderbroken gebruik en genot van de website door enige partij belemmert of het gebruik, de kenmerken, de functies, de werking of het onderhoud van de website, aantast, verstoort, wijzigt of belemmert.

5. Informatie over gezondheid

Deze Gilead-website geeft geen medisch advies en is ook niet bedoeld als zodanig, noch geeft het instructies over het juiste gebruik van enig product dat wordt geproduceerd of geleverd door Gilead, haar verbonden ondernemingen, gelieerde bedrijven of haar licentiegevers of joint venture partners.

De informatie op deze website van Gilead mag op geen enkele wijze worden geĆÆnterpreteerd of opgevat als een vervanging van medisch advies dat wordt verstrekt door een arts of zorgverlener. Het is belangrijk dat u uw behandelingsopties en eventuele vragen die u hebt, bespreekt met uw arts of zorgverlener.

6. Nieuws- en persberichten

Deze website van Gilead kan informatie bevatten (inclusief maar niet beperkt tot video's, samenvattingen, publicaties, postings, nieuws- en/of persberichten), waarvan de inhoud alleen accuraat of actueel is op de datum van de betreffende informatie, video, samenvatting, publicatie, postings, nieuws- en/of persberichten, of posting.

7. Intellectuele Eigendom: Auteursrechten & Handelsmerken

De bedrijfsnaam en het logo van Gilead, en alle productnamen, ongeacht of deze al dan niet in grote letters of met een handelsmerksymbool zijn weergegeven, zijn handelsmerken van Gilead, haar verbonden ondernemingen, gelieerde bedrijven of haar licentiegevers of joint venture partners, tenzij anders vermeld. Gebruik, reproductie, kopiƫren of verdere distributie van deze handelsmerken zonder schriftelijke toestemming van Gilead is verboden.

De volledige inhoud van deze website van Gilead, met inbegrip van alle afbeeldingen of tekst, wordt beschermd door het auteursrecht. Als tegenprestatie voor uw instemming met deze voorwaarden verleent Gilead u een persoonlijke, niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie voor toegang tot en gebruik van deze Gilead-website. U mag materiaal van deze Gilead website uitsluitend downloaden voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik, en deze Gilead website mag niet worden gekopieerd, gedistribueerd, gedownload, gewijzigd, hergebruikt, herplaatst of anderszins geƫxploiteerd, behalve zoals hierin voorzien, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Gilead. Het is het beleid van Gilead om haar intellectuele eigendomsrechten tot het uiterste te handhaven voor zover toegestaan onder de wet. Het gebruik of misbruik van deze handelsmerken, auteursrechten of andere materialen, behalve zoals hierin is toegestaan, is uitdrukkelijk verboden en kan in strijd zijn met auteursrechtwetgeving, handelsmerkwetgeving, communicatievoorschriften en -reglementen, en andere wetten, reglementen en/of voorschriften.

8. Toepasselijk recht

Deze gebruiksvoorwaarden en uw gebruik van de website worden beheerst door en geĆÆnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van BelgiĆ«. De Belgische rechtbanken zijn exclusief bevoegd voor alle geschillen die in verband met deze website ontstaan.

In de mate dat enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden onwettig, ongeldig of onafdwingbaar zou zijn, dan zal deze bepaling gescheiden en verwijderd worden zonder de afdwingbaarheid van de overige bepalingen aan te tasten.

Laatste update Augustus 2022