Algemene voorwaarden

Gilead steunt veel organisaties en projecten, maar we zijn niet in staat om alle aanvragen te financieren. Het aanvragen van een financiering is geen garantie voor financiering.

Financiële ondersteuning staat los van de commerciële activiteiten van het bedrijf, en verkoop- en marketingpersoneel is niet betrokken bij beslissingen over financiële ondersteuning. Financieringen zijn niet gekoppeld aan of afhankelijk van het promoten, kopen, leveren, verkopen, voorschrijven, aanbevelen, toedienen of op een andere manier ondersteunen van Gilead-producten.

Gilead zal financieringen bekendmaken op grond van en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en/of ethische codes, op het daarvoor bestemde platform (www.betransparent.be voor België).


Door het indienen van een aanvraag, stemt een organisatie ermee in

Te waarborgen dat het in het financieringsverzoek beschreven project te allen tijde in overeenstemming is met de geldende wet- en regelgeving (waaronder wetgeving inzake gegevensbescherming en privacy)

Alle verleende steun uitsluitend te gebruiken voor het in de financieringsaanvraag beschreven project en ongebruikte middelen terug te storten aan Gilead

Volledige controle uit te oefenen over het ondersteunde project, inclusief de selectie van sprekers en deelnemers

Aan deelnemers aan het project bekendmaken dat Gilead financiële steun heeft verleend en, indien van toepassing, er niet-goedgekeurde toepassingen van producten zullen worden besproken

Op verzoek van Gilead documentatie verstrekken waaruit blijkt dat de middelen zijn gebruikt zoals beoogd en dat het project het vooropgestelde doel heeft bereikt

Geen steun te gebruiken om een persoon of groep te discrimineren op grond van leeftijd, politieke gezindheid, ras, nationale afkomst, etniciteit, geslacht, geslachtsidentiteit, handicap, seksuele geaardheid, hiv-status of religieuze overtuiging.

Geen steun te vragen die het totale budget overschrijdt dat nodig is om het in de financieringsaanvraag beschreven project uit te voeren (d.w.z. het door Gilead toegekende bedrag mag samen met uit andere bronnen ontvangen of te ontvangen financiering voor dit project niet meer bedragen dan het totale budget dat voor dit project nodig is)


Voorwaarden om in aanmerking te komen

Financiering wordt in eerste instantie toegekend voor directe programmatische ondersteuning.  Gilead verleent in het algemeen geen financiële steun voor indirecte kosten van een organisatie of activiteit.

Financiering mag niet worden verstrekt:

 • Voor de betaling van patiëntenzorg, behandeling en/of voorschriften
 • Om de algemene werkingskosten of de aankoop van standaardapparatuur of -hardware te betalen
 • Om de uitgaven van een gezondheidszorgbeoefenaar voor het bijwonen van of reizen naar opleidingsprogramma's te ondersteunen
 • Aan individuele beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg of for-profit artsengroepspraktijken
 • Voor de betaling van honoraria van zorgverleners die in dienst zijn van of verbonden zijn aan de aanvragende organisatie
 • Voor de betaling van reclame of het maken van reclamemateriaal in verband met een product van Gilead
 • Voor de betaling van de ontwikkeling of productie van promotieartikelen in verband met een product van Gilead
 • Om de kosten van lobbyactiviteiten bij de overheid te ondersteunen
 • Om personen te vergoeden die diensten aan Gilead verlenen, zoals spreken of adviseren
 • Om te dienen in plaats van een korting of prijsconcessie of als onderdeel van een contractonderhandeling
 • Om klinische studies te ondersteunen